GMINNE PRZEDSZKOLE W WOJASZÓWCE
Menu
Aktualności
Przedszkola i oddziały
Jak pracujemy
Nasze publikacje
Przedszkole w Odrzykoniu
Galeria
Przedszkole w Odrzykoniu
Przedszkole w Ustrobnej
Przedszkole w Pietruszej Woli
Przedszkole w Wojaszówce

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WOJASZÓWCE

OBSZAR I

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA.

WYMAGANIE

3.1. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

STYCZEŃ 2012


SPIS TREŚCI:

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.
1. Cele ewaluacji wewnętrznej.
2. Zakres diagnozowania:
a) Obszar
b) Wymaganie
3. Pytania kluczowe.
4. Kryteria ewaluacji.

II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.
1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.
2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.

III. Prezentacja wyników ewaluacji.
1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
2. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.
3. Analiza kart obserwacji nauczycieli dotycząca reagowania nauczycieli na niepożądane zachowania dzieci.
4. Opracowanie zbiorcze wyników testu wiadomości wśród dzieci z zakresu znajomości zagadnień bezpieczeństwa.

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.
1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.
2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.
3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.
4. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu.

V. Załączniki (wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu).

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej
- Zebranie wszechstronnych informacji o organizacji warunków bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu
- Zbadanie warunków tworzenia poczucia bezpieczeństwa w placówce
2. Zakres diagnozowania:
- Obszar: "Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola".
Wymaganie: 1.3. Respektowane są normy społeczne 3. Pytania kluczowe:
- W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu?
- Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zachowania dzieci nie stanowiły zagrożenia dla siebie i innych?
- Jakie działania związane z bezpieczeństwem dzieci prowadzą nauczyciele?
- Jakie umiejętności i wiadomości związane z bezpieczeństwem nabyły dzieci?
- Co rodzice sądzą o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu?
- W jaki sposób podnoszony jest poziom poczucia bezpieczeństwa dzieci i jakie są tego efekty?
4. Kryteria ewaluacji:
- Zgodność z aktami prawnymi;
- Dostępność;
- Skuteczność;
- Zgodność z potrzebami środowiska.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:
- Losowo wybrani rodzice;
- Nauczyciele
- Pracownicy niepedagogiczni
2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:
- Ankiety - rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni;
- Analizy dokumentów- Statut, dzienniki zajęć, protokoły Rady Pedagogicznej, tablice, "gazetki ścienne", strona WWW, regulaminy wewnętrzne i procedury
- Karty obserwacji nauczyciela dotyczące sposobów eliminowania zachowań niepożądanych dzieci oraz wzmacniania pożądanych
- Karty obserwacji placówki.
3. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:
- Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania metod i próby badawczej- do 23.10.2011
- Rozpracowanie metod badawczych- do 30.10.2011
- Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji- 01.11 -15.12.2011
- Analiza zebranych informacji- 16.12.2011 - 30.12.2011
- Wyciąganie wniosków w postaci mocnych i słabych stron- 01.01.2012- 10.01.2012
- Określenie, ustalenie rekomendacji- 10.01.-15.05.2012
- Pisanie raportu- do 25.01.2012

III. Prezentacja wyników ewaluacji

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli
Uczestnicy ankiet: 14

1. Czy diagnozuje pani zachowania dzieci?
Nauczyciele w stu procentach odpowiedzieli twierdząco na pytanie.

2. Czy dzieci znają zasady, których się od nich oczekuje?
Nauczyciele w stu procentach odpowiedzieli twierdząco na pytanie.

3. Czy i w jaki sposób prowadzi Pani ewaluację swojej pracy w zakresie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu?
Wszyscy nauczyciele prowadzą ewaluację swojej pracy poprzez diagnozę, obserwacje, rozmowy, qizy, testy wiadomości, umiejętności.

4. W jakich formach doskonalenia związanych z bezpieczeństwem brała pani udział?
Wśród wymienionych form najczęściej powtarzały się kurs BHP, kurs pierwszej pomocy, kurs kierowników wycieczek, warsztaty metodyczne w zakresie WDN.

5. Jakie formy pracy stosuje pani w realizacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem?
Wśród form pracy stosowanych przez nauczycielki dominują:
- Pogadanki
- Rozmowy
- Zabawy tematyczne
- Spotkania prewencyjne z policjantem i strażakiem
- Wycieczki na skrzyżowanie
- Scenki dramowe
- Prace plastyczne do wykorzystania w zabawach tematycznych z dziećmi
- zagadki

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców
Uczestnicy ankiet: 78

1. Czy dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu?
5 rodziców stwierdziło, że dziecko sygnalizowało o lęku, ale wynikał on raczej z problemów adaptacyjnych, 2 z poczucia zagrożenia.

2. Z jakim miejscem lub sytuacją (w przedszkolu) najczęściej wiązały się sygnały o poczuciu zagrożenia?
Pojawiło się zaledwie kilka pojedynczych odpowiedzi, które wiązały się z takimi sytuacjami: zmiana grupy (łączenie)-niechęć przebywania ze starszymi dziećmi, zmiana wychowawczyni, agresja kolegi. Podane miejsce kojarzące się z niebezpieczeństwem to plac zabaw.
W oddziale przedszkolnym w Bratkówce - oddalona ubikacja od sali zabaw.

3. Jak ocenia Pan/Pani warunki bezpieczeństwa w przedszkolu?
Ze wszystkich oddziałów ankietowani uznają warunki za bardzo dobre - 44,
dobre -31, wystarczające - 3.

4. Co świadczy o bezpieczeństwie lub jego braku?
Za bezpieczeństwem przemawiają:
- Dobra opieka pedagogiczna i pozostałych pracowników
- Miła i przyjazna atmosfera
- Przestronne sale
- Troska o dziecko
- Brak wypadków i urazów u dzieci.
Za brak bezpieczeństwa uznać należy:
- Liczne grupy - przedszkole w Odrzykoniu
- Ogrzewanie piecem węglowym znajdującym się w sali zabaw - oddział przedszkolny w Pietruszej Woli

5. Czy pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę na bezpieczeństwo dzieci?
Spośród wszystkich odpowiedzi ankietowanych poszczególnych oddziałów
Raczej tak odpowiedziało 14,
Zdecydowanie tak 64.
Uzasadnieniem była:
" Dobra i ciągła opieka
" Odpowiedzialność pracowników
" Świadomość dzieci na temat zachowania bezpieczeństwa w przedszkolu.

6. Czy zdarzyło się że dziecko było w przedszkolu:
- Zastraszane
- Wyśmiewane
- Poniżane
- Inne sytuacje
Wśród ankietowanych pojawiły się odpowiedzi na temat wyśmiewania przez dzieci.
1 w oddziale przedszkolnym w Pietruszej Woli,
1 w przedszkolu w Odrzykoniu dotyczące wyśmiewania przez rówieśników,
W oddziale przedszkolnym w Bajdach pojawił się sygnał o dokuczaniu przez inne dziecko.
Zaistniałe sytuacje według ankietowanych zostały wyjaśnione w rozmowach z wychowawcami.

7. Czy Państwa zdaniem, nauczyciele jasno informują dzieci, jakich zasad postępowania należy przestrzegać?
Twierdząco na pytanie odpowiedziało 64 osoby, raczej tak 13, raczej nie 1.

8. Jak Państwa zdaniem można jeszcze zwiększyć bezpieczeństwo w placówce?
Rodzice w swoich wypowiedziach sugerują aby:
- Odnowić i zmodernizować tereny placów zabaw we wszystkich placówkach,
- Zmniejszyć liczebność dzieci w grupach - przedszkole w Odrzykoniu,
- Zmienić ogrzewanie w oddziale przedszkolnym w Pietruszej Woli,
- Zwiększyć liczbę opiekunów w oddziale przedszkolnym w Łękach Strzyżowskich,
- Unowocześnić wyposażenie placówki w Łękach Strzyżowskich,
- Organizować spotkania i pogadanki z funkcjonariuszem policji w oddziale przedszkolnym w Wojaszówce.

Opracowanie ankiety z pracownikami niepedagogicznymi
Uczestnicy: 10

1. Czy dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie? Na czym opierają państwo swoja opinię- proszę podać kilka przykładów.
Wszyscy pracownicy stwierdzili, że dzieci czują się bezpiecznie.

Uzasadnienie:
- We wszystkich oddziałach sprzęty dostosowane są do dzieci
- Dzieci są wydawane zgodnie z upoważnieniami
- Zapewniona opieka w każdym miejscu pobytu dzieci na terenie placówki
- Z obserwacji
- Z rozmów z dziećmi

2. Czy zna pani przepisy i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa?
Wszyscy pracownicy stwierdzili, iż znają przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

3. W jaki stopniu są przestrzegane przepisy związane z bezpieczeństwem przez:

a) pracowników
W podanej skali 1 do 5 pracownicy stwierdzili, iż przepisy są przestrzegane na poziomie 5 przez wszystkich pracowników.

b) dzieci
Są przestrzegane na poziomie 3, 6 w skali 1 do 5.

4. W jaki sposób pomagają Państwo w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu?
Wśród pojawiających się odpowiedzi na szczególną uwagę zasługują:
- Pomoc przy organizowanych spacerach i wycieczkach, zabawach w ogrodzie;
- Czuwanie nad bezpieczeństwem podczas oczekiwania na autobus szkolny dzieci dojeżdżających do placówek;
- Czuwanie nad zachowaniem bezpieczeństwa podczas spożywania posiłków i prawidłowym posługiwaniem się sztućcami;
- Sprawdzanie drzwi wejściowych do przedszkola- zapobieganie samowolnym wyjściom dzieci poza budynek;

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa
Jak wynika z analizy dokumentów regulujących zasady bezpieczeństwa w przedszkolu, zostały one opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.VI. 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego) oraz na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn.31.XII.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ze zmianami z sierpnia 2009r. Przedszkole posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa. Znajomość przepisów prawa wewnątrzszkolnego wśród pracowników jest wysoka i wynosi 100%. Jak wynika z analizy protokołów Rady Pedagogicznej zostały omówione i zatwierdzone regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu oraz podczas spacerów i wycieczek. Statut przedszkola dokładnie omawia sposób przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, określone są prawa i obowiązki dziecka.
Analiza kart obserwacji zajęć
Ilość kart: 8

1. Obserwacja reakcji nauczycieli na niepożądane zachowania:
- Nauczyciele reagują szybko
- Tłumaczą, odwołują się do ustalonych zasad
- Stosują różne kary( upomnienia, odsunięcie od ciekawej zabawy)
- Rozmawiają z rodzicami szukając rozwiązania problemu

2. W jaki sposób nauczyciel i woźne wzmacniają pożądane zachowania?
- Nagradzają zgodnie z ustalonym kontraktem
- Stosują pochwały na forum grupy, u dyrektora, do rodzica
- Wskazują na zachowania warte naśladowania

3. Czy są dzieci przejawiające zachowania rażąco odbiegające od norm?
- Bardzo mało takich dzieci: 1 w O.P. w Bratkówce
1 w O.P. w Przybówce, 2 w przedszkolu w Odrzykoniu.

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy

1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe

W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu?
We wszystkich oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach filialnych pomieszczenia, w których przebywają dzieci są urządzone tak, aby były bezpieczne dla dzieci. Sprzęty dostosowane do wieku, zabawki nie stanowią zagrożenia.
Ciągi komunikacyjne na ogół zapewniają bezpieczeństwo, pewne obawy budzi brak dyżurów w łazience i na schodach w czasie największego nasilenia obecności dzieci /posiłki/ ora w O.P. w Bratkówce.
Ogrody przedszkolne są miejscem bezpiecznym, wskazano jedynie na kilka niedociągnięć w przedszkolach filialnych. Jest to spowodowane tym, że istniejące wyposażenie jest stare, według respondentów należy je zmienić.
Z analizy dokumentów wynika, że obowiązujące przeglądy techniczne są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowo.
Dokonywane są również analizy dokumentów pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi.
Przedszkole posiada wewnętrzne akty prawne /regulaminy, procedury/ związane z bezpiecznym pobytem dziecka w przedszkolu. Analiza dokumentu Statut Przedszkola, wskazuje, że zarówno nauczyciele jak i personel obsługowy są zobowiązani do czuwania nad bezpieczeństwem dzieci , a podczas zajęć dodatkowych obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia.
Poziom zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi jest adekwatny do potrzeb: dzieci wydawane są zgodnie z upoważnieniami.
Prowadzona jest ewidencja wypadków, zeszyt "zdarzeń", w którym odnotowywano wszelkie drobne zdarzenia oraz sposoby udzielenia pierwszej pomocy.

Jakie działania podejmuje przedszkole, aby dzieci czuły się bezpiecznie a zachowania niepożądane nie stanowiły zagrożenia?
W przedszkolu respektowane są normy społeczne.
Dzieci stwierdziły jednogłośnie, że w przedszkolu czują się bezpiecznie.
Obawy i lęki dotyczyły ewentualnego pożaru /3 grupy/, zasp, pająków oraz dzielenia grup w czasie nieobecności nauczycielki prowadzącej.
W przedszkolu opracowane są i funkcjonują odpowiednie wewnętrzne akty prawne postępowania z dzieckiem zagrażającym innym.
Opracowany jest program wychowawczy.
Każda grupa posiada kodeks postępowania dziecka. Pożądane zachowania wzmacnia się poprzez system nagród. Przedszkole systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Jakie działania związane z bezpieczeństwem dzieci prowadzą nauczyciele?
Wszyscy nauczyciele prowadzą diagnozę zachowania dzieci oraz ewaluację swojej pracy. Zgodnie też stwierdzili, że dzieci znają zasady, których się od nich oczekuje.
Z dokumentacji wynika, iż nauczyciele prowadzą monitoring zachowań dzieci.
Eliminowane są lub minimalizowane niepożądane zachowania dzieci. Podstawowymi formami w tym zakresie są kodeksy postępowania dziecka w grupie, indywidualne rozmowy z rodzicami. Każdy z nauczycieli stosuje system kar i nagród polegający na wzmacnianiu zachowań pożądanych poprzez przyznawanie nagród w różnorodnych formach.
Rodzice są informowani o niepożądanych zachowaniach dzieci, jak również o wzorowym zachowaniu. W sytuacjach trudniejszych, gdy nie skutkuje ustalony wspólny front oddziaływania na dziecko nauczyciele podejmują współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną celem wsparcia dziecka i rodzica w eliminowaniu niepożądanych zachowań dziecka.
Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach, najczęstszą są zajęcia zorganizowane, zabawy tematyczne, współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem (policja, straż pożarna, pielęgniarka,).

Jakie umiejętności i wiadomości związane z bezpieczeństwem nabyły dzieci? Przeprowadzone testy wiadomości dają podstawę do sformułowania wniosku, iż dzieci we wszystkich oddziałach i przedszkolach filialnych posiadają obszerną wiedzę z bezpieczeństwa.
Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się w budynkach, ogrodzie przedszkolnym oraz poza terenem przedszkoli.
Wywiad grupowy wśród dzieci pokazuje, że dzieci rozumieją i potrafią określić normy społeczne, właściwe zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad. Uzasadnienia dzieci dotyczące respektowania norm społecznych wskazują na wysoki poziom świadomości w tym zakresie.
Sporadycznie zachowania dzieci wskazują, że nie zawsze są przestrzegane ustalone zasady zwłaszcza na placu zabaw. Zdarza się również, że dochodzi do agresji słownej wśród dzieci.

Co rodzice sądzą o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu?
Podsumowując, ponad 90% ankietowanych rodziców opowiedziało się, że ich dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu. Główne tezy uzasadnienia to: dzieci chętnie chodzą do przedszkola i dobrze się tam czują, dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, kontrolowane są osoby wchodzące do placówek, budynek jest zamykany- przedszkole w Ustrobnej, tereny przedszkoli ogrodzone, dzieci wydawane są wyłącznie osobom wskazanym przez rodziców na upoważnieniach, podczas zajęć opiekę nad dziećmi pełnią nauczyciele i dodatkowe osoby, budynki przedszkolne i ich otoczenie są zadbane, na bieżąco prowadzone są naprawy i konserwacja, place zabaw są bezpieczne ale wymagające modernizacji, sale czyste, przestronne, są wyznaczone drogi ewakuacyjne.
Nieliczny odsetek respondentów stwierdził, że ewentualne poczucie zagrożenia wywołują głównie konflikty wśród rówieśników, problemy adaptacyjne, zagubienie wśród obcych, zmiana grupy, zmiana wychowawczyni. Jeden z rodziców zasygnalizował, że jego dziecko boi się przebywać na placu zabaw- przedszkole w Odrzykoniu.
80% rodziców stwierdziło zdecydowanie, że pracownicy przedszkola zwracają uwagę na zachowanie dzieci, natomiast 20% respondentów odpowiedziało, że raczej tak, nie mają całkowitej pewności, co do reakcji pracowników na niepożądane zachowania dzieci.
Prawie 20% ankietowanych odpowiedziało, że dzieci raczej są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy przestrzegać, zaś 80% uważa, że dzieci są jasno informowane. Jeden respondent zaprzeczył. Rodzice znają sposoby wzmacniania pożądanych zachowań dzieci.

W jaki sposób podnoszony jest poziom poczucia bezpieczeństwa dzieci i jakie są tego efekty?
Wszyscy pracownicy zawsze z początkiem roku szkolnego są przeszkoleni z zakresu bhp oraz ppoż. Pracownicy niepedagogiczni nie uczestniczą w innych formach kształcenia. Nauczyciele zaś pogłębiają swoją wiedzę nie tylko związaną z bezpieczeństwem dzieci, ale tworzeniem klimatu poczucia bezpieczeństwa.
Uczestniczą w różnych formach doskonalenia dotyczących rozwoju społecznego dzieci, zapobieganiu, likwidowaniu zachowań niepożądanych oraz tworzeniu warunków sprzyjających wyzwalaniu zachowań pozytywnych zgodnych z przyjętymi normami społecznymi. Zdobyte kompetencje i wiedzę przenoszą na działania praktyczne realizując programy autorskie lub własne.
Znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz wszystkich regulaminów związanych z bezpieczeństwem stanowi o tym, że nie ma w przedszkolu wypadków.
Zachowania niepożądane dzieci są w sposób właściwy eliminowane zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami.

2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron

Mocne strony:
1. Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w przedszkolu zgodne są z obowiązującymi aktami prawnymi.
2. Zagospodarowanie sal, w których przebywa dziecko jest funkcjonalne i bezpieczne.
3. W przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.
4. Regulaminy wewnętrzne są dostępne dla pracowników i rodziców na żądanie oraz omawiane na zebraniach i radach pedagogicznych.
5. W każdej grupie wiekowej opracowany jest kodeks postępowania.
6. Rodzice uważają, że ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.
7. Zarówno pracownicy, rodzice jak i dzieci znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu.
8. Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
9. Sformułowane i stosowane są oraz podlegają ewaluacji: Program Wychowawczy, Procedury postępowania w sytuacjach negatywnych zachowań jak i w sytuacjach zagrożeń.
10. Organizowane są spotkania ze specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem.
11. Wszyscy reagują na niewłaściwe zachowania.
12. Wykwalifikowana kadra posiadająca i poszerzająca wiedzę na temat zachowań niewłaściwych i ich eliminowania.

Słabe strony:
1. Zagospodarowanie niektórych pomieszczeń nie jest bezpieczne pod każdym względem.
2. Dzielenie grup w momencie nieobecności nauczyciela.

3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola
1. Umieszczenie na stronie internetowej przedszkola, wybrane dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa. np. regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego.
2. Opracowanie listy oraz wprowadzenie w życie systemu nagród dla dzieci wyróżniających się pod względem zachowania na podstawie Dziecięcego Kodeksu Zachowań.
3. Popularyzowanie opisów/przykładów pożądanych zachowań/ na gazetce dla rodziców.
4. Zapoznanie rodziców z programem wychowawczym szkoły oraz zebranie propozycji zmian.
5. Dokonanie ewentualnych zmian w programie wychowawczym.
6. Opracowywanie zasad dotyczących bezpieczeństwa w formie kodeksów obrazkowych i umieszczenie ich w widocznym dla dzieci miejscu.
7. Organizowanie większej liczby zajęć wychowawczych z udziałem rodziców.
8. Rozprowadzanie wśród rodziców ulotek profilaktycznych.
9. Organizowanie szkoleń z zakresu kształtowania prawidłowych postaw, zachowań, systemu wartości i profilaktyki dla rodziców.

4. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu
- Pełny tekst Raportu dostępny na gazetkach przedszkolnych oraz na stronie internetowej przedszkola.

V. Załączniki 1. Zastosowane narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji.
2. Zgromadzone dokumenty zawierające informacje i wyniki ewaluacji.

Opracowanie Raportu:
Teresa Zawisza
Beata Nowotyńska-Twaróg
Małgorzata Król
Urszula Danek
Anna Kielar

Copyright by Gminne Przedszkole w Wojaszówce 2007.